linkedin facebook linkedin facebook nod32

Delphi dasturlash tilida informatika fanidan test dasturini yaratish texnologiyasi

Muallif: Mengliyev Sh.

Qo`shilgan sana: 2014-10-28

Delphi dasturlash tilida informatika fanidan test dasturini yaratish texnologiyasi


unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Edit1: TEdit;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Memo1: TMemo;
test1: TButton;
test2: TButton;
test4: TButton;
test5: TButton;
test6: TButton;
test3: TButton;
test7: TButton;
test8: TButton;
test9: TButton;
test10: TButton;
test11: TButton;
test12: TButton;
test13: TButton;
test14: TButton;
test15: TButton;
test16: TButton;
test17: TButton;
test18: TButton;
test19: TButton;
test20: TButton;
test21: TButton;
test22: TButton;
test23: TButton;
test24: TButton;
test25: TButton;
Label7: TLabel;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
Label8: TLabel;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
procedure test1Click(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure test2Click(Sender: TObject);
procedure test3Click(Sender: TObject);
procedure test4Click(Sender: TObject);
procedure test5Click(Sender: TObject);
procedure test6Click(Sender: TObject);
procedure test8Click(Sender: TObject);
procedure test7Click(Sender: TObject);
procedure test9Click(Sender: TObject);
procedure test10Click(Sender: TObject);
procedure test11Click(Sender: TObject);
procedure test12Click(Sender: TObject);
procedure test13Click(Sender: TObject);
procedure test14Click(Sender: TObject);
procedure test15Click(Sender: TObject);
procedure test16Click(Sender: TObject);
procedure test17Click(Sender: TObject);
procedure test18Click(Sender: TObject);
procedure test19Click(Sender: TObject);
procedure test20Click(Sender: TObject);
procedure test21Click(Sender: TObject);
procedure test22Click(Sender: TObject);
procedure test23Click(Sender: TObject);
procedure test24Click(Sender: TObject);
procedure test25Click(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);

private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

 

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
//Edit1.Enabled:=False;
Edit3.Enabled:=false;
Memo1.Visible:=False;
test2.Visible:=false;
test3.Visible:=false;
test4.Visible:=false;
test5.Visible:=false;
test6.Visible:=false;
test7.Visible:=false;
test8.Visible:=false;
test9.Visible:=false;
test10.Visible:=false;
test11.Visible:=false;
test12.Visible:=false;
test13.Visible:=false;
test14.Visible:=false;
test15.Visible:=false;
test16.Visible:=false;
test17.Visible:=false;
test18.Visible:=false;
test19.Visible:=false;
test20.Visible:=false;
test21.Visible:=false;
test22.Visible:=false;
test23.Visible:=false;
test24.Visible:=false;
test25.Visible:=false;

end;

procedure TForm1.test1Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='1' Then
Edit3.Text:=Edit3.Text+'1'
else
Edit3.Text:=Edit3.Text+'0';
Label2.Caption:='2). II-chi avlod kompyuterlari qachon yaratilgan';
Label3.Caption:='1) 1940-50 yil';
Label4.Caption:='2) 1970-80 yil';
Label5.Caption:='3) 1960-70 yil';
Label6.Caption:='4) 1990 yil';
test1.Visible:=false;
test2.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

 

procedure TForm1.test2Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='3' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='3). III-chi avlod kompyuterlari qachon yaratilgan';
Label3.Caption:='1) 1940-50 yil';
Label4.Caption:='2) 1970-80 yil';
Label5.Caption:='3) 1960-70 yil';
Label6.Caption:='4) 1990 yil';
test2.Visible:=false;
test3.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test3Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='2' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='4). IV-chi avlod kompyuterlari qachon yaratilgan';
Label3.Caption:='1) 1940-50 yil';
Label4.Caption:='2) 1970-80 yil';
Label5.Caption:='3) 1960-70 yil';
Label6.Caption:='4) 1990 yil';
test3.Visible:=false;
test4.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test4Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='4' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='5). ASC II Jadvali qancha belgi bor ';
Label3.Caption:='1) 255';
Label4.Caption:='2) 256';
Label5.Caption:='3) 65536 ';
Label6.Caption:='4) 257';
test4.Visible:=false;
test5.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test5Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='2' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='6). 1 k bayt necha baytga teng ';
Label3.Caption:='1) 1000 bayt';
Label4.Caption:='2) 1056 bayt';
Label5.Caption:='3) 65536 bayt ';
Label6.Caption:='4) 1024 bayt';
test5.Visible:=false;
test6.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test6Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='4' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='7). Ifodaning qiymati 24/(3*4)-24/3/4+24/3*4 ga teng';
Label3.Caption:='1) 4';
Label4.Caption:='2) 12';
Label5.Caption:='3) 32 ';
Label6.Caption:='4) 1';
test6.Visible:=false;
test7.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;
procedure TForm1.test7Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='3' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='8). Paskal tili qachon yaratilga';
Label3.Caption:='1) 1969 yil N.Virt';
Label4.Caption:='2) 1989 yil B.Paskal';
Label5.Caption:='3) 1979 yil J.Shikkard';
Label6.Caption:='4) 17 asrda yaratigan';
test7.Visible:=false;
test8.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test8Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='1' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='9). Ifodaning qiymati 12 div 5+125 mod(4+3*7)div 2 ga teng';
Label3.Caption:='1) 2';
Label4.Caption:='2) 10';
Label5.Caption:='3) 1';
Label6.Caption:='4) 3';
test8.Visible:=false;
test9.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

 

procedure TForm1.test9Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='1' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='10). Write yordamida qoysi belgilarni ekranga o`qimaydi';
Label3.Caption:='1) read';
Label4.Caption:='2) set';
Label5.Caption:='3) boolean';
Label6.Caption:='4) chat';
test9.Visible:=false;
test10.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test10Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='2' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='11). Komp`yuterda eng kichik mo`lmot birligi';
Label3.Caption:='1) bit';
Label4.Caption:='2) bayt';
Label5.Caption:='3) bod';
Label6.Caption:='4) kbayt';
test10.Visible:=false;
test11.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test11Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='3' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='12). Paskal tilida skalyar turlar to`g`ri yozilgan qatorni ko`rsating';
Label3.Caption:='1) real, record, char, file, integer ';
Label4.Caption:='2) real, record, char, string, integer ';
Label5.Caption:='3) boolean, integer, char, array ';
Label6.Caption:='4) real, boolean, integer, char ';
test11.Visible:=false;
test12.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test12Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='4' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='13). Paskal tilida ctgx to`gri yozilgan qatorni ko`rsating';
Label3.Caption:='1) sin(x)/cos(x) ';
Label4.Caption:='2) cos(x)/sin(x) ';
Label5.Caption:='3) tan(x) ';
Label6.Caption:='4) sin(x)*cos(x) ';
test12.Visible:=false;
test13.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test13Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='2' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='14). Paskal tilida haqiqiy sonlar e`lon qilingan qatorni ko`rsating';
Label3.Caption:='1) x:intger ';
Label4.Caption:='2) x:string ';
Label5.Caption:='3) x:char ';
Label6.Caption:='4) x:real ';
test13.Visible:=false;
test14.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test14Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='4' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='14). Paskal tilida butun sonlar e`lon qilingan qatorni ko`rsating';
Label3.Caption:='1) x:intger ';
Label4.Caption:='2) x:string ';
Label5.Caption:='3) x:char ';
Label6.Caption:='4) x:real ';
test14.Visible:=false;
test15.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test15Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='1' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='16). 1Mbayt qancha baytga teng';
Label3.Caption:='1) 1024*1024*1024 bayt';
Label4.Caption:='2) 1024 bayt';
Label5.Caption:='3) 1024*1024 bayt ';
Label6.Caption:='4) 1024*1024*1024*1024 bayt ';
test15.Visible:=false;
test16.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test16Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='3' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='17). 1Gbayt qancha baytga teng';
Label3.Caption:='1) 1024*1024*1024 bayt';
Label4.Caption:='2) 1024 bayt';
Label5.Caption:='3) 1024*1024 bayt ';
Label6.Caption:='4) 1024*1024*1024*1024 bayt ';
test16.Visible:=false;
test17.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test17Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='1' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='18). Buyruq Prosessori qanday nomlanadi';
Label3.Caption:='1) Configrim.sys';
Label4.Caption:='2) Autotest.bat ';
Label5.Caption:='3) BIOS';
Label6.Caption:='4) Commond.com ';
test17.Visible:=false;
test18.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test18Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='4' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='19). Algoritmning xossalari';
Label3.Caption:='1) Aniqlik ';
Label4.Caption:='2) Ommaviylik ';
Label5.Caption:='3) Natijaviylik ';
Label6.Caption:='4) Hammsi to`gri ';
test18.Visible:=false;
test19.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test19Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='4' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='20). Ikkilik sanoq sistemasi nimaga asoslangan';
Label3.Caption:='1) 0 va 1 ga ';
Label4.Caption:='2) 1 dan 9 ga ';
Label5.Caption:='3) 1 va A B C D E ga';
Label6.Caption:='4) Asolanmagan ';
test19.Visible:=false;
test20.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test20Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='1' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='21). Chiqaruvchi qurilmalarni ko`rsating';
Label3.Caption:='1) Printer, Skaner, Monitor';
Label4.Caption:='2) Printer, Sichqoncha, Monitor';
Label5.Caption:='3) Printer,Monitor, Plotter';
Label6.Caption:='4) Printer, klaviyatura, Monitor ';
test20.Visible:=false;
test21.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test21Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='3' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='22). 5 mod 2 ning qiymati nimaga teng';
Label3.Caption:='1) 1 ';
Label4.Caption:='2) 2 ';
Label5.Caption:='3) 3 ';
Label6.Caption:='4) 4 ';
test21.Visible:=false;
test22.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test22Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='1' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='23). 5 div 2 ning qiymati nimaga teng';
Label3.Caption:='1) 1 ';
Label4.Caption:='2) 2 ';
Label5.Caption:='3) 3 ';
Label6.Caption:='4) 4 ';
test22.Visible:=false;
test23.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test23Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='2' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='24). Paskal tilida boolean qiymati to`g`ri yozilgan qatorni ko`rsating';
Label3.Caption:='1) 10 ';
Label4.Caption:='2) 0.5 ';
Label5.Caption:='3) True va False ';
Label6.Caption:='4) A ';
test23.Visible:=false;
test24.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test24Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='3' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Label2.Caption:='25). Paskal tilida Integer qiymati to`g`ri yozilgan qatorni ko`rsating';
Label3.Caption:='1) 10 ';
Label4.Caption:='2) 0.5 ';
Label5.Caption:='3) True va False ';
Label6.Caption:='4) A ';
test24.Visible:=false;
test25.Visible:=true;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.test25Click(Sender: TObject);
begin
if edit2.Text='1' Then
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+1)
else
Edit3.Text:=FloatToStr(strtofloat(Edit3.Text)+0);
Memo1.Visible:=True;
Memo1.Lines.Add(Edit1.Text);
Memo1.Lines.Add('Sizning 25 ta savoldan=' +Edit3.text+ 'ga to`g`ri javob berdingiz');
test25.Visible:=false;
Edit2.Clear;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Edit2.Text:=Edit2.Text+'1';
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Edit2.Text:=Edit2.Text+'2';
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
Edit2.Text:=Edit2.Text+'3';
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
Edit2.Text:=Edit2.Text+'4';
end;

end.

2754 marta o`qildi.

Parol:
Eslab qolish.


Ro`yhatdan o`tish

testing

+998915878681

Siz o`z maxsulotingizni 3D reklama ko`rinishda bo`lishini xohlaysizmi? Unda xamkorlik qilamiz.

3D Reklama


Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

Besucherzahler
счетчик посещений