linkedin facebook linkedin facebook nod32

Delphi dasturlash tilida yozuv tahrir matn muxarririni yaratish usuli

Muallif: Mengliyev Sh.

Qo`shilgan sana: 2014-12-01

Delphi dasturlash tilida yozuv tahrir matn muxarririni yaratish usuli

Delphi dasturlash tilida yozuv tahrir matn muxarririning strukturasini yaratib olamiz rasm 1.


rasm 1.

Dasturi quyida berilgan
unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, Menus, ComCtrls, ExtCtrls, ImgList;
type
TForm1 = classe(TForm)
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
Button5: TButton;
PopupMenu1: TPopupMenu;
LatKril1: TMenuItem;
KrilLat1: TMenuItem;
N1: TMenuItem;
N2: TMenuItem;
N3: TMenuItem;
Memo1: TMemo;
Button6: TButton;
Button7: TButton;
OpenDialog1: TOpenDialog;
SaveDialog1: TSaveDialog;
FontDialog1: TFontDialog;
N4: TMenuItem;
Nusxa1: TMenuItem;
Qo`yish1: TMenuItem;
Qirqish1: TMenuItem;
StatusBar1: TStatusBar;
MainMenu1: TMainMenu;
Dastur1: TMenuItem;
Yangi1: TMenuItem;
Ochish1: TMenuItem;
Saqlash1: TMenuItem;
Chiqish1: TMenuItem;
tahrir1: TMenuItem;
LatKril2: TMenuItem;
KrilLat2: TMenuItem;
N5: TMenuItem;
N6: TMenuItem;
N7: TMenuItem;
N8: TMenuItem;
Nusxalash1: TMenuItem;
Qirqish2: TMenuItem;
Qo`yish2: TMenuItem;
avsif1: TMenuItem;
Dastur haqida1: TMenuItem;
Dasturchi haqida1: TMenuItem;
Saqlash2: TMenuItem;
Maxsusbelgilar1: TMenuItem;
Button8: TButton;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure Button4Click(Sender: TObject);
procedure Button5Click(Sender: TObject);
procedure Memo1Change(Sender: TObject);
procedure N2Click(Sender: TObject);
procedure LatKril1Click(Sender: TObject);
procedure KrilLat1Click(Sender: TObject);
procedure N1Click(Sender: TObject);
procedure Button6Click(Sender: TObject);
procedure Button7Click(Sender: TObject);
procedure Nusxa1Click(Sender: TObject);
procedure Qo`yish1Click(Sender: TObject);
procedure Qirqish1Click(Sender: TObject);
procedure Yangi1Click(Sender: TObject);
procedure Ochish1Click(Sender: TObject);
procedure LatKril2Click(Sender: TObject);
procedure KrilLat2Click(Sender: TObject);
procedure N6Click(Sender: TObject);
procedure N7Click(Sender: TObject);
procedure Saqlash2Click(Sender: TObject);
procedure Nusxalash1Click(Sender: TObject);
procedure Qirqish2Click(Sender: TObject);
procedure Qo`yish2Click(Sender: TObject);
procedure Chiqish1Click(Sender: TObject);
procedure Maxsusbelgilar1Click(Sender: TObject);
procedure Button8Click(Sender: TObject);
procedure FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
procedure FormCanResize(Sender: TObject; var NewWidth,
NewHeight: Integer; var Resize: Boolean);
procedure Dasturchi haqida1Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
I:INTEGER;
implementation

 

uses Clipbrd, Tahrir2, Unit2;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var Xato: Boolean;
begin
Edit2.Text:='';
Edit1.Text:=Memo1.Text;
Xato:=False;
for i:=1 to Length(Edit1.Text) do
begin
case Edit1.Text[i] of
'a': if Edit1.Text[i-1]in['y','Y'] then else Edit2.Text:=Edit2.Text+'а';
'b': Edit2.Text:=Edit2.Text+'б';
'c': if Edit1.Text[i+1]='h' then Edit2.Text:=Edit2.Text+'ч' else Xato:=True;
'd': Edit2.Text:=Edit2.Text+'д';
'e': if Edit1.Text[i-1]in['y','Y'] then else Edit2.Text:=Edit2.Text+'е';
'f': Edit2.Text:=Edit2.Text+'ф';
'g': if (Edit1.Text[i+1]='`')or(Edit1.Text[i+1]=#39) then Edit2.Text:=Edit2.Text+Form2.Edit7.Text[1] else Edit2.Text:=Edit2.Text+'г';
'h': if Edit1.Text[i-1]in['c','C','s','S'] then else Edit2.Text:=Edit2.Text+Form2.Edit8.Text[1];
'i': Edit2.Text:=Edit2.Text+'и';
'j': Edit2.Text:=Edit2.Text+'ж';
'k': Edit2.Text:=Edit2.Text+'к';
'l': Edit2.Text:=Edit2.Text+'л';
'm': Edit2.Text:=Edit2.Text+'м';
'n': Edit2.Text:=Edit2.Text+'н';
'o': if (Edit1.Text[i-1]in['Y','y'])then else if (Edit1.Text[i+1]='`')or(Edit1.Text[i+1]=#39) then Edit2.Text:=Edit2.Text+Form2.Edit5.Text[1] else if Edit1.Text[i-1]in['y','Y'] then else Edit2.Text:=Edit2.Text+'о';
'p': Edit2.Text:=Edit2.Text+'п';
'q': Edit2.Text:=Edit2.Text+Form2.Edit6.Text[1];
'r': Edit2.Text:=Edit2.Text+'р';
's': if Edit1.Text[i+1]='h' then Edit2.Text:=Edit2.Text+'ш' else Edit2.Text:=Edit2.Text+'с';
't': Edit2.Text:=Edit2.Text+'т';
'u': if Edit1.Text[i-1]in['y','Y'] then else Edit2.Text:=Edit2.Text+'у';
'v','w': Edit2.Text:=Edit2.Text+'в';
'x': Edit2.Text:=Edit2.Text+'х';
'y': case Edit1.Text[i+1] of
'o','O': if (Edit1.Text[i+2]='`')or(Edit1.Text[i+2]=#39)then else Edit2.Text:=Edit2.Text+'ё';
'u','U': Edit2.Text:=Edit2.Text+'ю';
'a','A': Edit2.Text:=Edit2.Text+'я';
'e','E': Edit2.Text:=Edit2.Text+'е';
else Edit2.Text:=Edit2.Text+'й';
end;
'z': Edit2.Text:=Edit2.Text+'з';
'`',#39:if (Edit1.Text[i-2]in['Y','y'])and(Edit1.Text[i-1]in['o','O']) then
if (Edit1.Text[i-2]='Y')and(Edit1.Text[i-1]='o')
then Edit2.Text:=Edit2.Text+'Й'+Form2.Edit5.Text[1]
else if (Edit1.Text[i-2]='Y')and(Edit1.Text[i-1]='O')
then Edit2.Text:=Edit2.Text+'Й'+Form2.Edit1.Text[1] else
if (Edit1.Text[i-2]='y')and(Edit1.Text[i-1]='o')
then Edit2.Text:=Edit2.Text+'й'+Form2.Edit5.Text[1] else Edit2.Text:=Edit2.Text+'й'+Form2.Edit1.Text[1];
'A': if Edit1.Text[i-1]='Y' then else Edit2.Text:=Edit2.Text+'А';
'B': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Б';
'C': if Edit1.Text[i+1]in['h','H'] then Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ч' else Xato:=True;
'D': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Д';
'E': if Edit1.Text[i-1]='Y' then else Edit2.Text:=Edit2.Text+'Э';
'F': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ф';
'G': if (Edit1.Text[i+1]='`')or(Edit1.Text[i+1]=#39) then Edit2.Text:=Edit2.Text+Form2.Edit3.Text[1] else Edit2.Text:=Edit2.Text+'Г';
'H': if (Edit1.Text[i-1]IN['c','C','s','S']) then else Edit2.Text:=Edit2.Text+Form2.Edit4.Text[1];
'I': Edit2.Text:=Edit2.Text+'И';
'J': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ж';
'K': Edit2.Text:=Edit2.Text+'К';
'L': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Л';
'M': Edit2.Text:=Edit2.Text+'М';
'N': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Н';
'O': if (Edit1.Text[i-1]in['Y','y'])then else if (Edit1.Text[i+1]='`')or
(Edit1.Text[i+1]=#39) then Edit2.Text:=Edit2.Text+Form2.Edit1.Text[1] else if Edit1.Text[i-1]='Y' then else Edit2.Text:=Edit2.Text+'О';
'P': Edit2.Text:=Edit2.Text+'П';
'Q': Edit2.Text:=Edit2.Text+Form2.Edit2.Text[1];
'R': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Р';
'S': if Edit1.Text[i+1]in['h','H'] then Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ш' else Edit2.Text:=Edit2.Text+'С';
'T': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Т';
'U': if Edit1.Text[i-1]='Y' then else Edit2.Text:=Edit2.Text+'У';
'V','W': Edit2.Text:=Edit2.Text+'В';
'X': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Х';
'Y': case Edit1.Text[i+1] of
'O','o': if (Edit1.Text[i+2]='`')or(Edit1.Text[i+2]=#39)then else Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ё';
'U','u': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ю';
'A','a': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Я';
'E','e': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Е';
else Edit2.Text:=Edit2.Text+'й';
end;
'Z': Edit2.Text:=Edit2.Text+'З';
else
Edit2.Text:=Edit2.Text+Edit1.Text[i];
end
end;
Memo1.Text:=Edit2.Text;
if Xato then MessageDlg('Yozilishda xato bor',mtConfirmation, [mbYes], 10);
end;
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
FontDialog1.Font := Form1.Font;
if FontDialog1.Execute then
Memo1.Font := FontDialog1.Font
end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
Edit2.Text:='';
Edit1.Text:=Memo1.Text;
for i:=1 to Length(Edit1.Text) do
begin
case Edit1.Text[i] of
'а': Edit2.Text:=Edit2.Text+'a';
'б': Edit2.Text:=Edit2.Text+'b';
'в': Edit2.Text:=Edit2.Text+'v';
'г': Edit2.Text:=Edit2.Text+'g';
'д': Edit2.Text:=Edit2.Text+'d';
'е': if (Edit1.Text[i-1]in[' ',' ','а','о','и','э','у',Form2.Edit5.Text[1]]) or(i=1) then Edit2.Text:=Edit2.Text+'ye' else Edit2.Text:=Edit2.Text+'e';
'ё': Edit2.Text:=Edit2.Text+'yo';
'ж': Edit2.Text:=Edit2.Text+'j';
'з': Edit2.Text:=Edit2.Text+'z';
'и': Edit2.Text:=Edit2.Text+'i';
'й': Edit2.Text:=Edit2.Text+'y';
'к': Edit2.Text:=Edit2.Text+'k';
'л': Edit2.Text:=Edit2.Text+'l';
'м': Edit2.Text:=Edit2.Text+'m';
'н': Edit2.Text:=Edit2.Text+'n';
'о': Edit2.Text:=Edit2.Text+'o';
'п': Edit2.Text:=Edit2.Text+'p';
'р': Edit2.Text:=Edit2.Text+'r';
'с': Edit2.Text:=Edit2.Text+'s';
'т': Edit2.Text:=Edit2.Text+'t';
'у': Edit2.Text:=Edit2.Text+'u';
'ф': Edit2.Text:=Edit2.Text+'f';
'х': Edit2.Text:=Edit2.Text+'x';
'ц': if Edit1.Text[i-1]in[' ','а','о','и','э','у',Form2.Edit5.Text[1]] then Edit2.Text:=Edit2.Text+'ts' else Edit2.Text:=Edit2.Text+'s';
'ч': Edit2.Text:=Edit2.Text+'ch';
'ш': Edit2.Text:=Edit2.Text+'sh';
'ъ': Edit2.Text:=Edit2.Text+#39;
'ь': Edit2.Text:=Edit2.Text+#39;
'э': Edit2.Text:=Edit2.Text+'e';
'ю': Edit2.Text:=Edit2.Text+'yu';
'я': Edit2.Text:=Edit2.Text+'ya';

'А': Edit2.Text:=Edit2.Text+'A';
'Б': Edit2.Text:=Edit2.Text+'B';
'В': Edit2.Text:=Edit2.Text+'V';
'Г': Edit2.Text:=Edit2.Text+'G';
'Д': Edit2.Text:=Edit2.Text+'D';
'Е': if Edit1.Text[i-1]in[' ','а','о','и','э','у',Form2.Edit5.Text[1]] then Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ye'
else if Edit1.Text[i-1]in[' ','А','О','И','Э','У',Form2.Edit1.Text[1]] then Edit2.Text:=Edit2.Text+'YE' else Edit2.Text:=Edit2.Text+'E';
'Ё': if (Edit1.Text[i-1]in['А'..'Я'])or(Edit1.Text[i+1]in['А'..'Я']) then Edit2.Text:=Edit2.Text+'YO'else Edit2.Text:=Edit2.Text+'Yo';
'Ж': Edit2.Text:=Edit2.Text+'J';
'З': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Z';
'И': Edit2.Text:=Edit2.Text+'I';
'Й': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Y';
'К': Edit2.Text:=Edit2.Text+'K';
'Л': Edit2.Text:=Edit2.Text+'L';
'М': Edit2.Text:=Edit2.Text+'M';
'Н': Edit2.Text:=Edit2.Text+'N';
'О': Edit2.Text:=Edit2.Text+'O';
'П': Edit2.Text:=Edit2.Text+'P';
'Р': Edit2.Text:=Edit2.Text+'R';
'С': Edit2.Text:=Edit2.Text+'S';
'Т': Edit2.Text:=Edit2.Text+'T';
'У': Edit2.Text:=Edit2.Text+'U';
'Ф': Edit2.Text:=Edit2.Text+'F';
'Х': Edit2.Text:=Edit2.Text+'X';
'Ц': if Edit1.Text[i-1]in[' ','а','о','и','э','у',Form2.Edit1.Text[1],'А','О','И','Э','У',Form2.Edit1.Text[1]] then if (Edit1.Text[i-1]in['А'..'Я'])or(Edit1.Text[i+1]in['А'..'Я']) then Edit2.Text:=Edit2.Text+'TS'else Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ts' else Edit2.Text:=Edit2.Text+'S';
'Ч': if (Edit1.Text[i-1]in['А'..'Я'])or(Edit1.Text[i+1]in['А'..'Я']) then Edit2.Text:=Edit2.Text+'CH'else Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ch';
'Ш': if (Edit1.Text[i-1]in['А'..'Я'])or(Edit1.Text[i+1]in['А'..'Я']) then Edit2.Text:=Edit2.Text+'SH'else Edit2.Text:=Edit2.Text+'Sh';
'Ъ': Edit2.Text:=Edit2.Text+#39;
'Ь': Edit2.Text:=Edit2.Text+#39;
'Э': Edit2.Text:=Edit2.Text+'E';
'Ю': if (Edit1.Text[i-1]in['А'..'Я'])or(Edit1.Text[i+1]in['А'..'Я']) then Edit2.Text:=Edit2.Text+'YU'else Edit2.Text:=Edit2.Text+'Yu';
'Я': if (Edit1.Text[i-1]in['А'..'Я'])or(Edit1.Text[i+1]in['А'..'Я']) then Edit2.Text:=Edit2.Text+'YA'else Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ya';
else
begin
if Edit1.Text[i]=Form2.Edit1.Text[1] then Edit2.Text:=Edit2.Text+'O`' else
if Edit1.Text[i]=Form2.Edit2.Text[1] then Edit2.Text:=Edit2.Text+'Q' else
if Edit1.Text[i]=Form2.Edit3.Text[1] then Edit2.Text:=Edit2.Text+'G`' else
if Edit1.Text[i]=Form2.Edit4.Text[1] then Edit2.Text:=Edit2.Text+'H' else
if Edit1.Text[i]=Form2.Edit5.Text[1] then Edit2.Text:=Edit2.Text+'o`' else
if Edit1.Text[i]=Form2.Edit6.Text[1] then Edit2.Text:=Edit2.Text+'q' else
if Edit1.Text[i]=Form2.Edit7.Text[1] then Edit2.Text:=Edit2.Text+'g`' else
if Edit1.Text[i]=Form2.Edit8.Text[1] then Edit2.Text:=Edit2.Text+'h' else
Edit2.Text:=Edit2.Text+Edit1.Text[i];
end
end;
Memo1.Text:=Edit2.Text;
end;
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
Edit2.Text:='';
Edit1.Text:=Memo1.Text;
for i:=1 to Length(Edit1.Text) do
begin
case Edit1.Text[i] of
'~': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ё';
'Q': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Й';
'W': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ц';
'E': Edit2.Text:=Edit2.Text+'У';
'R': Edit2.Text:=Edit2.Text+'К';
'T': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Е';
'Y': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Н';
'U': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Г';
'I': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ш';
'O': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Щ';
'P': Edit2.Text:=Edit2.Text+'З';
'{': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Х';
'}': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ъ';
'A': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ф';
'S': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ы';
'D': Edit2.Text:=Edit2.Text+'В';
'F': Edit2.Text:=Edit2.Text+'А';
'G': Edit2.Text:=Edit2.Text+'П';
'H': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Р';
'J': Edit2.Text:=Edit2.Text+'О';
'K': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Л';
'L': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Д';
':': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ж';
'"': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Э';
'Z': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Я';
'X': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ч';
'C': Edit2.Text:=Edit2.Text+'С';
'V': Edit2.Text:=Edit2.Text+'М';
'B': Edit2.Text:=Edit2.Text+'И';
'N': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Т';
'M': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ь';
'<': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Б';
'>': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Ю';
'?': Edit2.Text:=Edit2.Text+','; 'q': Edit2.Text:=Edit2.Text+'й';
'w': Edit2.Text:=Edit2.Text+'ц';
'e': Edit2.Text:=Edit2.Text+'у';
'r': Edit2.Text:=Edit2.Text+'к';
't': Edit2.Text:=Edit2.Text+'е';
'y': Edit2.Text:=Edit2.Text+'н';
'u': Edit2.Text:=Edit2.Text+'г';
'i': Edit2.Text:=Edit2.Text+'ш';
'o': Edit2.Text:=Edit2.Text+'щ';
'p': Edit2.Text:=Edit2.Text+'з';
'[': Edit2.Text:=Edit2.Text+'х';
']': Edit2.Text:=Edit2.Text+'ъ';
'a': Edit2.Text:=Edit2.Text+'ф';
's': Edit2.Text:=Edit2.Text+'ы';
'd': Edit2.Text:=Edit2.Text+'в';
'f': Edit2.Text:=Edit2.Text+'а';
'g': Edit2.Text:=Edit2.Text+'п';
'h': Edit2.Text:=Edit2.Text+'р';
'j': Edit2.Text:=Edit2.Text+'о';
'k': Edit2.Text:=Edit2.Text+'л';
'l': Edit2.Text:=Edit2.Text+'д';
';': Edit2.Text:=Edit2.Text+'ж';
#39: Edit2.Text:=Edit2.Text+'э';
'z': Edit2.Text:=Edit2.Text+'я';
'x': Edit2.Text:=Edit2.Text+'ч';
'c': Edit2.Text:=Edit2.Text+'с';
'v': Edit2.Text:=Edit2.Text+'м';
'b': Edit2.Text:=Edit2.Text+'и';
'n': Edit2.Text:=Edit2.Text+'т';
'm': Edit2.Text:=Edit2.Text+'ь';
',': Edit2.Text:=Edit2.Text+'б';
'.': Edit2.Text:=Edit2.Text+'ю';
'/': Edit2.Text:=Edit2.Text+'.';
'`': Edit2.Text:=Edit2.Text+'ё';
'@': Edit2.Text:=Edit2.Text+'"';
'#': Edit2.Text:=Edit2.Text+'№';
'$': Edit2.Text:=Edit2.Text+';';
'^': Edit2.Text:=Edit2.Text+':';
'&': Edit2.Text:=Edit2.Text+'?';
else
Edit2.Text:=Edit2.Text+Edit1.Text[i];
end
end;
Memo1.Text:=Edit2.Text;
end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
begin
Edit2.Text:='';
Edit1.Text:=Memo1.Text;
for i:=1 to Length(Edit1.Text) do
begin
case Edit1.Text[i] of
'Ё': Edit2.Text:=Edit2.Text+'~';
'/': Edit2.Text:=Edit2.Text+'|';
'Й': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Q';
'Ц': Edit2.Text:=Edit2.Text+'W';
'У': Edit2.Text:=Edit2.Text+'E';
'К': Edit2.Text:=Edit2.Text+'R';
'Е': Edit2.Text:=Edit2.Text+'T';
'Н': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Y';
'Г': Edit2.Text:=Edit2.Text+'U';
'Ш': Edit2.Text:=Edit2.Text+'I';
'Щ': Edit2.Text:=Edit2.Text+'O';
'З': Edit2.Text:=Edit2.Text+'P';
'Х': Edit2.Text:=Edit2.Text+'{';
'Ъ': Edit2.Text:=Edit2.Text+'}';
'Ф': Edit2.Text:=Edit2.Text+'A';
'Ы': Edit2.Text:=Edit2.Text+'S';
'В': Edit2.Text:=Edit2.Text+'D';
'А': Edit2.Text:=Edit2.Text+'F';
'П': Edit2.Text:=Edit2.Text+'G';
'Р': Edit2.Text:=Edit2.Text+'H';
'О': Edit2.Text:=Edit2.Text+'J';
'Л': Edit2.Text:=Edit2.Text+'K';
'Д': Edit2.Text:=Edit2.Text+'L';
'Ж': Edit2.Text:=Edit2.Text+':';
'Э': Edit2.Text:=Edit2.Text+'"';
'Я': Edit2.Text:=Edit2.Text+'Z';
'Ч': Edit2.Text:=Edit2.Text+'X';
'С': Edit2.Text:=Edit2.Text+'C';
'М': Edit2.Text:=Edit2.Text+'V';
'И': Edit2.Text:=Edit2.Text+'B';
'Т': Edit2.Text:=Edit2.Text+'N';
'Ь': Edit2.Text:=Edit2.Text+'M';
'Б': Edit2.Text:=Edit2.Text+'<';
'Ю': Edit2.Text:=Edit2.Text+'>';
',': Edit2.Text:=Edit2.Text+'?';
'й': Edit2.Text:=Edit2.Text+'q';
'ц': Edit2.Text:=Edit2.Text+'w';
'у': Edit2.Text:=Edit2.Text+'e';
'к': Edit2.Text:=Edit2.Text+'r';
'е': Edit2.Text:=Edit2.Text+'t';
'н': Edit2.Text:=Edit2.Text+'y';
'г': Edit2.Text:=Edit2.Text+'u';
'ш': Edit2.Text:=Edit2.Text+'i';
'щ': Edit2.Text:=Edit2.Text+'o';
'з': Edit2.Text:=Edit2.Text+'p';
'х': Edit2.Text:=Edit2.Text+'[';
'ъ': Edit2.Text:=Edit2.Text+']';
'ф': Edit2.Text:=Edit2.Text+'a';
'ы': Edit2.Text:=Edit2.Text+'s';
'в': Edit2.Text:=Edit2.Text+'d';
'а': Edit2.Text:=Edit2.Text+'f';
'п': Edit2.Text:=Edit2.Text+'g';
'р': Edit2.Text:=Edit2.Text+'h';
'о': Edit2.Text:=Edit2.Text+'j';
'л': Edit2.Text:=Edit2.Text+'k';
'д': Edit2.Text:=Edit2.Text+'l';
'ж': Edit2.Text:=Edit2.Text+';';
'э': Edit2.Text:=Edit2.Text+#39;
'я': Edit2.Text:=Edit2.Text+'z';
'ч': Edit2.Text:=Edit2.Text+'x';
'с': Edit2.Text:=Edit2.Text+'c';
'м': Edit2.Text:=Edit2.Text+'v';
'и': Edit2.Text:=Edit2.Text+'b';
'т': Edit2.Text:=Edit2.Text+'n';
'ь': Edit2.Text:=Edit2.Text+'m';
'б': Edit2.Text:=Edit2.Text+',';
'ю': Edit2.Text:=Edit2.Text+'.';
'.': Edit2.Text:=Edit2.Text+'/';
'ё': Edit2.Text:=Edit2.Text+'`';
'"': Edit2.Text:=Edit2.Text+'@';
'№': Edit2.Text:=Edit2.Text+'#';
';': Edit2.Text:=Edit2.Text+'$';
':': Edit2.Text:=Edit2.Text+'^';
'?': Edit2.Text:=Edit2.Text+'&';
else
Edit2.Text:=Edit2.Text+Edit1.Text[i];
end
end;
Memo1.Text:=Edit2.Text;
end;

procedure TForm1.Memo1Change(Sender: TObject);
begin
if PopupMenu1.Items[0].AutoCheck then Button1.Click;
end;

procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject);
begin
Button5.Click;
end;

procedure TForm1.LatKril1Click(Sender: TObject);
begin
Button1.Click;
end;

procedure TForm1.KrilLat1Click(Sender: TObject);
begin
Button3.Click;
end;

procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject);
begin
Button4.Click;
end;

procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
begin
if OpenDialog1.Execute then Memo1.Lines.LoadFromFile(OpenDialog1.FileName);
Form1.Caption:='Yozuv Tahriri - '+ OpenDialog1.FileName
end;

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
begin
if SaveDialog1.Execute then if (Pos('.',SaveDialog1.FileName)<1)
then Memo1.Lines.SaveToFile(SaveDialog1.FileName+'.txt')
else Memo1.Lines.SaveToFile(SaveDialog1.FileName);
end;

procedure TForm1.Nusxa1Click(Sender: TObject);
begin
Memo1.CopyToClipboard;
end;

procedure TForm1.Qo`yish1Click(Sender: TObject);
begin
Memo1.PasteFromClipboard;
end;

procedure TForm1.Qirqish1Click(Sender: TObject);
begin
Memo1.CutToClipboard;
end;

procedure TForm1.Yangi1Click(Sender: TObject);
begin
Memo1.Text:='';
end;

procedure TForm1.Ochish1Click(Sender: TObject);
begin
Button6.Click;
end;

procedure TForm1.LatKril2Click(Sender: TObject);
begin
Button1.Click;
end;

procedure TForm1.KrilLat2Click(Sender: TObject);
begin
Button3.Click;
end;

procedure TForm1.N6Click(Sender: TObject);
begin
Button4.Click;
end;

procedure TForm1.N7Click(Sender: TObject);
begin
Button5.Click;
end;

procedure TForm1.Saqlash2Click(Sender: TObject);
begin
Button7.Click;
end;

procedure TForm1.Nusxalash1Click(Sender: TObject);
begin
Memo1.CopyToClipboard;
end;

procedure TForm1.Qirqish2Click(Sender: TObject);
begin
Memo1.CutToClipboard;
end;

procedure TForm1.Qo`yish2Click(Sender: TObject);
begin
Memo1.PasteFromClipboard;
end;

procedure TForm1.Chiqish1Click(Sender: TObject);
begin
//if MessageDlg('Chiqishdan oldin hujjatlaringizni saqlashni xohlaysizmi?', mtConfirmation, [mbYes, mbNo], 0 ) = mrYes then Button7.Click;
Close;
end;

procedure TForm1.Maxsusbelgilar1Click(Sender: TObject);
begin
Form2.ShowModal;
if b then Button8.Click;
end;

procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject);
begin
MaxsusBelgilar1.Click;
end;

 

procedure TForm1.FormCloseQuery(Sender: TObject; var CanClose: Boolean);
begin
{ if MessageDlg('Chiqishni xohlaysizmi?', mtCustom, [mbYes, mbNo], 0 ) = mrNo then CanClose:=False else
if MessageDlg('Chiqishdan oldin hujjatlaringizni saqlashni xohlaysizmi?', mtCustom, [mbYes, mbNo], 0 ) = mrYes
then Button7.Click;
}
end;

procedure TForm1.FormCanResize(Sender: TObject; var NewWidth,
NewHeight: Integer; var Resize: Boolean);
begin
if (NewWidth<570)or(NewHeight<=460) then Resize:=false else
begin
Memo1.Height:=Form1.Height-115;
Memo1.Width:=Form1.Width-20;
Button6.Left:=5;//Form1.Height-55;
Button1.Top:=Form1.Height-100;
Button2.Top:=Form1.Height-100;
Button3.Top:=Form1.Height-100;
Button4.Top:=Form1.Height-100;
Button5.Top:=Form1.Height-100;
Button6.Top:=Form1.Height-100;
Button7.Top:=Form1.Height-100;

end;
end;

 

procedure TForm1.Dasturchi haqida1Click(Sender: TObject);
begin
AboutBox.ShowModal;
end;

end.

2546 marta o`qildi.

Parol:
Eslab qolish.


Ro`yhatdan o`tish

testing

+998915878681

Siz o`z maxsulotingizni 3D reklama ko`rinishda bo`lishini xohlaysizmi? Unda xamkorlik qilamiz.

3D Reklama


Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

Besucherzahler
счетчик посещений