linkedin facebook linkedin facebook nod32

Innavatsion usulda 1 dan 9 gacha bo`lgan natural sonlar qatoridan iborat ko`p xonali sonlarga ko`paytirish

Muallif: Misirov A.

Qo`shilgan sana: 2017-05-28

Innavatsion usulda 1 dan 9 gacha bo`lgan natural sonlar qatoridan iborat ko`p xonali sonlarga ko`paytirish

1 dan 9 gacha bo`lgan natural sonlar qatoridan iborat ko`p xonali sonlarni 9 ga ko`paytirishning innavatsion uslubi

Izoh: 9 ni 9 ga ko`paytiramiz 9x9=81
1. 81 ning 1 ini ko`paytmaning 1 lar xonasiga yozamiz 8 ni yodda saqlaymiz.
2. 9 ni 8 gako`paytiramiz 9х8=72 yoddagi 8 ni qo`shamiz 80 hosil bo`ladi
3. 0 ni ko`paytmaning 10 lar xonasiga yozamiz.
4. 8 sonini 10 lar xonasidagi 0 sonidan keyin 11111111 ko`rinishida navbatdagi xonalarga yozamiz natijada 1111111101 ko`paytma hosil bo`ladi. Yuqoridagi jadvaldan ko`rinadiki ko`paytmaning 10 lar xonasida 0 soni takrorlanib kelayapdi. Demakquyidagi qoida kelib chiqadi.

Qoida: 1 dan 9 gachabo`lgannaturalsonlarqatoridaniboratko`pxonalisonlarni 9 gako`paytirgandako`paytmaning 10 larxonasidagisonfaqat 0 sonidaniboratbo`ladi.

12x9=108
123x9=1107
1234x9=11106
12345x9=111105
123456x9=1111104
1234567x9=11111103
12345678x9=111111102
123456789x9=1111111101

Hamma xonalari 3 raqamidan iborat bo`lgan ko`p xonali sonlarning kvadratini hisoblashda ko`paytuvchilarni ustun bo`yicha ko`paytirib ko`paytmani topishning innavatsion uslubi

Izoh:
1. Ko`payuvchivako`paytiruvchilarning 1 larxonasidagi 3 larnibir-birigako`paytiramiz 3х3=9
2. 9 niko`paytmaning 1 larxonasigayozamizyoddagison 0 bo`lganligiuchunko`paytmaning 100 larxonasiga 0 niyozamiz.
3. Takror qo`shiladigan yoddagi sonni aniqlaymiz. Ko`paytmaning 100 lar xonasidagi 0 ga 1 lar xonasidagi 9 ni qo`shamiz. 0+9=9
4. Ko`paytuvchilarning 10 lar xonasidagi 3 larni bir-biriga ustun bo`yicha ko`paytiramiz va aniqlangan takror qo`shiladigan yoddagi son 9 ni qo`shamiz. 3х3=9+9=18
5. 18 ning 8 ini ko`paytmaning 10 lar xonasiga yozamiz. 1 ni esa 1000 lar xonasida yozamiz. Natijada 33 ningkvadrati 1089 sonihosilbo`ladi va xakozo.

33x33=1089=>3x3=9=>0+9=9=>3x3=9+9=18
333x333=110889=>3x3=9=>0+9=9=>3x3=9+9=18=>3x3=9+9=18
3333x3333=11108889=>3x3=9=>0+9=9=>3x3=9+9=18=>3x3=9+9=18=>
3x3=9+9=18
33333x33333=1111088889=>3x3=9=>0+9=9=>3x3=9+9=18=>3x3=9+9=18=>
3x3=9+9=18=>3x3=9+9=18

Hamma xonalari 6 raqamidan iborat bo`lgan ko`p xonali sonlarning kvadratini hisoblashda ko`paytuvchilarni ustun bo`yicha ko`paytirib

Izoh:
1. 66 ko`paytiruvchi sonini 066 ko`rinishida yozib olamiz.
2. Ko`paytuvchilarning 1 lar xonasidagi 6 larni bir-biriga ko`paytiramiz 6х6=36
3. 36 ning 6 sini ko`paytmaning 1 lar xonasiga yozamiz 3 sonini esa 1000 lar xonasiga yozamiz.
4. Takror qo`shiladigan yoddagi sonni aniqlaymiz. 3+6=9
5. Ko`paytuvchilarning 10 lar xonasidagi 6 larni bir-biriga ustun bo`yicha ko`paytiramiz va aniqlangan yoddagi son 9 ni qo`shamiz. 6х6=36+9=45
6. 45 ning 5 ini ko`paytmaning 10 lar xonasiga yozamiz. 4 ni esa 10000 lar xonasida yozamiz.
7. Ko`paytiruvchining 100 lar xonasidagi 0 ni ko`payuvchining 100 lar xonasidagi 6 ga ustun bo`yicha ko`paytirib yoddagi 9 ni qo`shamiz. 0x6=0+9=9 Hosil bo`lgan 9 ni ko`paytmaning 100 lar xonasiga yozamiz.
8. Natijada ko`paytma 43956 sonidan iborat bo`ladi va xakozo.

666x066=43956 6x6=36=>3+6=9=>6x6=36+9=45=>0x6=0+9=9
6666x0066=439956 6x6=36=>3+6=9=>6x6=36+9=45=>0x6=0+9=9=>
0x6=0+9=9
66666x00666=44399556 6x6=36=>3+6=9=>6x6=36+9=45=>6x6=36+9=45=>
0x6=0+9=9=>0x6=0+9=9
666666x000666=443999556 6x6=36=>3+6=9=>6x6=36+9=45=>6x6=36+9=45=>
0x6=0+9=9=>0x6=0+9=9=>0x6=0+9=9

Hamma xonalari 9 sonidan iborat bo`lgan ko`p xonali ko`payuvchilarga kam xonali ko`paytiruvchilarni ustun bo`yicha ko`paytirishning innavatsion uslubi

Izoh:
1. 99 ko`paytiruvchi sonini 099 ko`rinishida yozib olamiz.
2. Ko`paytuvchilarning 1 lar xonasidagi 9 larni bir-biriga ko`paytiramiz 9х9=81
3. 81 ning 1 ini ko`paytmaning 1 lar xonasiga yozamiz 8 sonini esa 1000 lar xonasiga yozamiz.
4. Yoddagi qo`shiluvchini aniqlaymiz. 8+1=9
5. Ko`paytuvchilarning 10 lar xonasidagi 9 larni bir-biriga ustun bo`yicha ko`paytiramiz va aniqlangan yoddagi son 9 ni qo`shamiz. 9х9=81+9=90
6. 90 ning 0 ini ko`paytmaning 10 lar xonasiga yozamiz. 9 ni esa 10000 lar xonasida yozamiz.
7. Ko`paytiruvchining 100 lar xonasidagi 0 ni ko`payuvchining 100 lar xonasidagi 9 ga ustun bo`yicha ko`paytirib yoddagi 9 ni qo`shamiz. 0x9=0+9=9 Hosil bo`lgan 9 ni ko`paytmaning 10000 lar xonasiga yozamiz.
8. Natijada ko`paytma 98901 sonidan iborat bo`ladi va xakozo.

999x099=98901 9x9=81=>8+1=9=>9x9=81+9=90=>0x9=0+9=9
9999x0099=989901 9x9=81=>8+1=9=>9x9=81+9=90=>0x9=0+9=9=>
0x9=0+9=9
99999x00999=99899001 9x9=81=>8+1=9=>9x9=81+9=90=>9x9=81+9=90=>
0x9=0+9=9=>0x9=0+9=9
999999x000999=99899001 9x9=81=>8+1=9=>9x9=81+9=90=>9x9=81+9=90=>
0x9=0+9=9=>0x9=0+9=9=>0x9=0+9=9

Oxirgi raqami 5 bilan tugaydigan 2 xonali sonlarning kvadratini hisoblashda ko`paytuvchilarni ustun bo`yicha ko`paytirib ko`paytmani topishning innavatsion uslubi

Izoh:
1. Ko`paytuvchilarning 1 lar xonasidagi 5 larni bir-biriga ko`paytiramiz 5х5=25
2. 25 ni ko`paytmaga to`liq yozamiz. Ko`paytmaning 1 lar va 10 lar xonasi hosil bo`ladi.
3. Ko`paytuvchilarning 10 lar xonasidagi 9 lardan bittasini yoddagi son qilib qabul qilamiz.
4. 10 lar xonasidagi 9 larni bir-biriga ustun bo`yicha ko`paytirib yoddagi 9 ni qo`shamiz. 9x9=81+9=90
5. 90 ni ko`paytmaning navbatdagi xonalariga yozamiz. Natijada 95 ning kvadrati 9025 soni hosil bo`ladi

Qoida: Oxirgi raqami 5 soni bilan tugaydigan 2 xonali sonlarning kvadratini hisoblashda ko`paytuvchilarning 10 lar xonasidagi bir xil sonlarning faqat bittasi yoddagi son bo`ladi.

15x15=225 5x5=25=>1x1+1=2
25x25=625 5x5=25=>2x2+2=6
35x35=1225 5x5=25=>3x3+3=12
45x45=2025 5x5=25=>4x4+4=20
55x55=3025 5x5=25=>5x5+5=30
65x65=4225 5x5=25=>6x6+6=42
75x75=5625 5x5=25=>7x7+7=56
85x85=7225 5x5=25=>8x8+8=80
95x95=9025 5x5=25=>9x9+9=90

Oxirgi ikki qatori 25 bilan tugagan 3 xonali sonlarning kvadratini hisoblashda ko`paytuvchilarni ustun bo`yicha ko`paytirib ko`paytmani topishning innavatsion uslubi

Izoh:
1. Ko`paytuvchilarning oxirgi sonlari 25 ni 25 ga ko`paytiramiz 25х25=625
2. Ko`paytmaga 625 ni to`liq yozamiz. Ko`paytmaning 1 lar 10 lar 100 lar xonasi hosil bo`ladi.
3. Ko`paytiruvchining 100 lar xonasidagi 9 ni ko`payuvchining 1 lar xonasidagi 5 soniga ko`paytiramiz. 9x5=45
4. 45 ni 5 ini ko`paytmaning 1000 lar xonasiga yozamiz. 4 ni yodda saqlaymiz.
5. Ko`paytuvchilarning 100 lar xonasidagi 9 larni bir-biriga ustun bo`yicha ko`paytiramiz va yoddagi 4 ni qo`shamiz. 9x9=81+4=85
6. 85 ni ko`paytmaning navbatdagi xonalariga yozamiz. Natijada 855625 ko`paytma hosil bo`ladi

125x125=15625 25x25=625=>1x5=5=>1x1=1
225x225=50625 25x25=625=>2x5=10=>2x2+1=5
325x325=105625 25x25=625=>3x5=15=>3x3+1=10
425x425=180625 25x25=625=>4x5=20=>4x4+2=18
525x525=275625 25x25=625=>5x5=25=>5x5+2=27
625x625=390625 25x25=625=>6x5=30=>6x6+3=39
725x725=525625 25x25=625=>7x5=35=>7x7+3=52
825x825=680625 25x25=625=>8x5=40=>8x8+4=68

2726 marta o`qildi.

Parol:
Eslab qolish.


Ro`yhatdan o`tish

testing

+998915878681

Siz o`z maxsulotingizni 3D reklama ko`rinishda bo`lishini xohlaysizmi? Unda xamkorlik qilamiz.

3D Reklama


Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru

Besucherzahler
счетчик посещений